fbpx

Volební program 2014-18

✅ 33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno.
88% úspěšnost prosazování volebního programu pouze ve 2 zvolených zástupcích z 37 členů zastupitelstva Hradce Králové.
Taková je síla Koalice pro Hradec 💪 i při tak nízkém zastoupení pouze 5% z celkového počtu zastupitelů města.

Nový volební program 2018-22

Preambule

Budeme společně s Vámi usilovat o to, aby Hradec Králové byl i nadále městem přátelským rodině a městem
s výbornými podmínkami pro život, aby dostál své pověsti salonu republiky.

1. Město přátelské rodině – splněno 4/5

splněno 4 ✅, nesplněno 1 ❌
 • ✅ Zajistíme dostatek míst v jeslích a mateřských školách
 • Vítáme činnost mateřských center a dalších alternativ práce s dětmi
  • v rámci dotačních programů jsme podporovali činnost mateřských a rodinných center, alternativy práce s dětmi – např. programy lesní mateřské školy, různorodé volnočasové aktivity
 • ✅ Podpoříme spolkovou činnost, sportování pro všechny, alternativní formy kultury a občanské aktivity podporující komunitní život, zdravý životní styl a multigenerační soužití
  • v rámci dotačních programů města jsme podpořili celou řadu volnočasových aktivit, kulturních a občanských aktivit, které přispěly k posílení komunitního života a mezigeneračního sdílení, např. festivaly, aktivity typu Zaber Hradec, sportovní hry pro seniory a další
 • ✅ Otevřeme dopravní hřiště veřejnosti
  • aktivně jsme prosazovali vybudování dopravního hřiště ve Třebši otevřeného věřejnosti a nastavení výuky dopravní výchovy hlavně pro školy a dalších vzdělávacích aktivit ve spolupráci s Městskou policií
 • ❌ Podpoříme vznik kutilské dílny pro veřejnost
  • zatím nesplněno, možná vznikne v novém „polytechnickém centru“

2. Výborné podmínky pro život – splněno 2/6

splněno 2 ✅, probíhá 3 🕓, nesplněno 1❌
 • 🕓 Budeme usilovat o dostatek dostupných bytů
  • město připravuje na náš podnět projekt bydlení pro seniory Harmonie III, nové sociální byty v režii města formou rekonstrukce bytového domu v ul. Pražská – nyní probíhá příprava projektové dokumentace pro žádost o podporu z evropských zdrojů
 • 🕓 Zpracujeme bytovou koncepci města, ve které nebudou chybět sociální byty pro lidi zdravotně a sociálně znevýhodněné, startovací byty pro mladé rodiny
  • zpracování bytové koncepce spadá do oblasti správy majetku, za odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jež je v gesci Anny Maclové (Koalice pro Hradec), jsme zpracovali a aktualizovali koncepci specifických forem bydlení pro vybrané cílové skupiny
 • ❌ Zpracujeme koncepci parkování na celém území města včetně návrhu výstavby parkovacích domů
  • zatím nesplněno
 • ✅ Podpoříme rozvoj maloobchodní sítě, farmářské trhy
  • podpořili jsme HKVS, která pořádá pravidelně farmářské trhy, nyní v náhradním prostoru u Atria, podpořili jsme snížení cen za pronájem na Gočárově třídě, nyní jsou nebytové prostory již obsazeny obchodníky
 • ✅ Podpoříme tvorbu nových pracovních míst
  • podpořili jsme kroky vedoucí k budování nového centra ČSOB a činnost Technologického centra, které usiluje o rozjezd nových podnikatelských projektů
 • 🕓 Budeme usilovat o zvelebení okrajových částí města a chránit životní prostředí
  • podpořili jsme zpracování dendrologického průzkumu zeleně a kroky k její postupné systematické obnově, usilovali jsme o komunikaci s občany a vysvětlování zásahů v případě kácení

3. Nikdo nesmí zůstat sám – splněno 2/4

splněno 2 ✅, probíhá 2 🕓
 • 🕓 Vybudujeme bydlení pro seniory typu Harmonie
 • 🕓 Zařízení pro odlehčovací službu (pro krátkodobý pobyt nemocného,  o kterého pečuje dlouhodobě rodina)
  • iniciovali jsme výstavbu nového zařízení pro odlehčovací službu pro rodiny, které se starají o svého člena odkázaného částečně nebo plně z důvodu nemoci nebo úbytku sil ve stáří na péči třetí osoby, byla již zpracována studie, nyní probíhá zpracování projektové dokumentace, zařízení bude vybudováno v Honkově ul.
 •  Zajistíme dostatečnou síť sociálních a návazných služeb
  • aktivně se podílíme na rozvoji sítě sociálních a souvisejících služeb, na systému financování ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Anna Maclová (Koalice pro Hradec) se věnuje této problematice dlouhodobě, stála již u zrodu komunitního plánování sociálních služeb, sleduje potřebnost, efektivitu a dostupnost
 • ✅ Podpoříme aktivity pro seniory (internet pro seniory, sportovní hry a další)
  • náměstkyně primátora Anna Maclová ve spolupráci s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví a zástupci seniorů zpracovala Koncepci podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí v Hradci Králové na období 2018-2022, který schválilo zastupitelstvo města v březnu 2018, podpořili jsme celou řadu aktivit seniorů a pro seniory včetně těch se zapojením dětí a mládeže, sportovní hry pro seniory, provoz jídelny pro důchodce, rekonstrukci a vybavení nových prostor pro Městskou organizaci Senioři ČR (bývalý Svaz důchodců), kurzy práce na počítačích s využitím internetu pro seniory ve spolupráci s žáky základních škol, Akademii pro seniory v režii Městské policie, náměstkyně primátora Anna Maclová se sama mnoha akcí účastní osobně

4. Rozvoj města s tradicí – splněno 3/10

splněno 3 ✅, probíhá 4 🕓, nesplněno 3❌
 • Budeme pokračovat v proměnách města realizací investičních akcí:
  • ✅ oblast Gayerových a Vrbenského kasáren
   • podpořili jsem převedení objektu Vrbenského kasáren Královéhradeckému kraji, část pozemků byla darována, část prodána, připravuje se infrastruktura pro celé území a probíhá výstavba parkovacího domu, kraj bude realizovat komplexní rekonstrukci objektů kasáren pro využití muzea, archivu
  • 🕓 třída Karla IV.
   • podpořili jsme zpracování studie, tato je odmítána občany a podnikateli z důvodu parkování, její realizace byla prozatím odložena
  • ❌ Gočárova třída
   • zatím nerealizováno, pouze křižovatka Koruna a její blízké napojení
  • ✅ oblast bývalé koželužny v Kuklenách
   • je připraven projekt Malý labský náhon – 3 parky, bytový dům Harmonie III, projekt oceněn
  • ❌ nábřeží Orlice od Moravského mostu po lávku
   • zatím nerealizováno
  • ✅ oblast kolem kongresového centra Aldis
   • byla zadána studie celé lokality – arch. Zadrobílek, STAKO připravuje přestavbu hotelu, ČSOB novou budovu, město připravuje lávku
  • 🕓 třída Edvarda Beneše
   • bylo dohodnuto odkládat 50 mil. částky ročně na pokračování rekonstrukce
 • 🕓 zpracujeme ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění  a nastavit úspornou optimální světelnost na celém území města
  • podpořili jsme zadání zpracování koncepce, které nyní probíhá
 • 🕓 vytvoříme koncepci letiště a jeho okolí
  • podpořili jsme zpracování koncepce, která je zpracována, ale dosud nebyla schválena zastupitelstvem
 • ❌ usilujeme o ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně s vybudováním dalších ploch zejména u nových investic
  • zatím nesplněno

5. Vše pro bezpečný život ve městě – splněno 4/4

splněno 4 ✅
 • ✅ Jsme pro častější přítomnost strážníků ve všech lokalitách včetně okrajových částí města
  • aktivně jsme přispěli k zavedení asistentů kriminality, kteří pracují spolu se strážníky městské policie v terénu, podporu jsme opakovaně získaly z MVČR, celkem pro 9 úvazků, žádost zpracovával odbor sociálních věcí a zdravotnictví v gesci Anny Maclové (Koalice pro Hradec)
 • ✅ Usilujeme o omezení hazardu, zákaz podomního prodeje
  • aktivně jsme usilovali o přijetí vyhlášky o hazardu i zákazu podomního prodeje, v uplynulém období byl snížený počet heren a v souladu s novou legislativou došlo i ke změnám podmínek provozování hazardu, byla vydána vyhláška o zákazu podomního prodeje
 • ✅ Podpoříme modernizaci a rozšíření kamerového systému o další kritická místa
  • přispěli jsme k rozšíření kamerového systému zpracováním žádostí o dotace z programu Ministerstva vnitra odborem sociálních věcí a zdravotnictví a získání finančních prostředků, ten byl rozšířen např. o body Atrium, Riegrovo náměstí, Kukleny, Pouchov-Věkoše
 • ✅ Zajistíme program prevence kriminality na školách, akademii pro seniory
  • podpořili jsme projekty NNO zaměřené na prevenci kriminality, které působí na školách, kde pracují také školní preventisté, ve spolupráci s Městskou policií probíhá pravidelně Akademie pro seniory, vše dle cílů Koncepce prevence kriminality, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví v gesci Anny Maclové (Koalice pro Hradec)

6. Dětem moderní školy, studentům podmínky pro rozvoj – splněno 5/6

splněno 5 ✅, probíhá 1 🕓
 •  Budeme pokračovat v modernizaci škol
  • podporujeme průběžně opravy a údržbu základních škol a mateřských škol a také realizaci projektů modernizace v rámci ITI
 •  Zrealizujeme rekonstrukci ZUŠ Střezina a zahájíme rekonstrukci divadélka Jesličky
  • aktivně jsme usilovali o co nejrychlejší rekonstrukci ZŠ Jih pro potřeby ZUŠ Střezina, v gesci odboru investic a rozvoje města byla zpracována studie a projektová dokumentace, uzavřeno bylo výběrové řízení na zhotovitele zakázky, bohužel, realizace je nyní pozastavena
 •  Podpoříme rozvoj polytechnického vzdělávání od nejmenších
  • byla zpracována studie projektu Lidské tělo – jako stroj, nyní probíhá příprava projektu
 • 🕓 Podpoříme vybudování studentského klubu Pajkrova flošna a sportovišť
  • podporujeme rekonstrukci Pajkrovy flošny, podpořili jsme rekonstrukci hřiště pro hasičský záchranný sbor a rekonstrukci sokolovny na Pouchově a další
 •  Rozvineme činnost Domu dětí a mládeže
  • v současné době je připravována realizace projektu Lidské tělo – jako stroj pod DDM
 •  Budeme podporovat rozvoj vysokých škol, dostavbu kampusu
  • podporujeme dostavbu kampusu, spolupracujeme s UHK i fakultami UK a UO, s Technologickým centrem v rámci odboru kultury v gesci Anny Maclová (Koalice pro Hradec) byl koordinován projekt Nábřeží VŠ apod.

7. Město dobře dostupné všem – splněno 2/6

splněno 2 ✅, probíhá 4 🕓
 • 🕓 Dobudujeme síť páteřních cyklostezek a opravíme stávající, podpoříme parkovací domy pro kola
  • podporujeme výstavbu cyklostezek a podpořili jsme také projekt parkovacích domů ve městě
 • 🕓 Podpoříme výstavbu chybějících chodníků
  • podporujeme Technické služby, které postupně chodníky opravují, jakož i výstavbu nových
 • 🕓 Budeme pokračovat v modernizaci MHD – elektrobusy
  • podporujeme rozvoj DPmHK a projekt postupné modernizace ekologického vozového parku s využitím evropských zdrojů, letos se plánuje 20 nových elektrobusů
 • 🕓 Urychlíme průjezdnost městem zavedením inteligentního dopravního systému
  • podpořili jsme první kroky vedoucí k zavedení IDS
 • ✅ Zrevidujeme dopravní značení a odstraníme zbytečné značky
  • realizováno bylo zklidnění dopravy v Malšovicích
 • ✅ Budeme pokračovat v monitorování a odstraňování bariér
  • v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví v gesci Anny Maclové (Koalice pro Hradec) pokračujeme v mapování bariér ve spolupráci s Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením

8. Město bez dluhů – splněno 2/4

splněno 2 ✅, probíhá 1 🕓, nesplněno 1❌
 • ✅ Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, nezadlužování města, efektivně spravovat majetek, zajišťovat včasnou a kvalitní údržbu a opravy
  • předpokládáme, že bude upuštěno od úvěru pro výstavbu fotbalového stadionu, čím se sníží zadluženost, později však bude vhodné využít úvěr pro urychlené dokončení rekonstrukce Benešovy tř.
 • ❌ Odpovědně zadávat veřejné zakázky
  • postupuje se dle zákona, bohužel, prvky odpovědného zadávání nejsou zapracovávány
 • 🕓 Maximálně využívat fondy EU, norské fondy a další vnější zdroje
  • podporujeme projekty s efektivním zapojením vnějších zdrojů
 • ✅ Udržíme přímou účast či zásadní vliv města v organizacích zajišťujících veřejné služby (odpady, veřejné osvětlení, údržba komunikací, distribuce tepla aj.)
  • Koalice pro Hradec má zastoupení v orgánech Hradecké služby, BWM, Letecké služby

9. Podmínky pro sportování a kulturu – cesta ke zdraví a dobrému životu – splněno 3/5

splněno 3 ✅, probíhá 1 🕓, nesplněno 1❌
 • ✅ Budeme nadále podporovat kulturní organizace a aktivity
  • podporujeme dlouhodobě oblast kultury, Anna Maclová (Koalice pro Hradec), v jejíž gesci je mimo jiné i kultura, s týmem zpracovala Koncepci rozvoje kultury Hradce Králové do r. 2030, aktivně se přičinila o získání finančních prostředků a nastavení celého procesu, jehož výsledkem bylo završení dlouholetého úsilí o dostavbu a instalaci mistrovských varhan ve Filharmonii Hradec Králové, byly pozměněny zakládací listiny o.p.s. Klicperovo divadlo, DRAK a Filharmonie HK a uzavřeny smlouvy o výkonu veřejné služby do r. 2020, také s HKVS, byly navýšeny finance z důvodu nutnosti navýšit osobní náklady, totéž i pro knihovnu města
 • ✅ Usilujeme o modernizaci fotbalového stadionu při zachování lízátek bez   obchodního centra
  • od projektu s obchodním centrem bylo i díky nasazení našich zastupitelů upuštěno, nyní probíhá příprava a první etapa přestavby stadionu, nesouhlasíme s celkovou částkou předpokládaných nákladů na realizaci této varianty
 • ❌ Podpoříme zřízení herních vodních fontán pro nejmenší v sídlištích
  • zatím nesplněno
 • 🕓 Budeme usilovat o rekonstrukci sokolovny na Pouchově
  • podpořili jsme projekt rekonstrukce této sokolovny, byla již započata
 • ✅ Podpoříme vybudování hřiště pro profesionální i dobrovolné hasiče
  • podpořili jsme výstavbu nového hřiště vč. zázemí, slavnostně bylo otevřeno 3.5.2018, žádáme o jeho otevřenost vůči jiným subjektům

10. Památky a tradice – zdroj naší identity a zájmu turistů – splněno 3/4

splněno 3 ✅, probíhá 1 🕓
 • 🕓 Zajistíme rekonstrukci Velkého náměstí
  • rekonstrukce je připravena, její zahájení nelze zahájit z důvodu protestu občanské iniciativy, očekává se rozhodnutí úřadu v Hořicích
 • ✅ Opravíme kostel sv. Mikuláše v Jiráskových sadech
  • podpořili jsme rekonstrukci kostela, která již po etapách probíhá
 • ✅ Podpoříme projekty prezentující naše tradice
  • podpořili jsme 150. výročí bitvy u HK, letos 100 let ČR a další osmičková výročí, provoz Šrámkova statku, folklorní festivaly a další aktivity
 • ✅ Zapojíme se do přípravy a realizace vzpomínkových akcí Königgrätz 1866 – 150. výročí bitvy u Hradce Králové a zúročíme oslavy pro propagaci města v mezinárodním kontextu
  • podpořili jsme a aktivně se zapojili do realizace seriálu vzpomínkových akcí, Anna Maclová (Koalice pro Hradec) pracovala v organizačním výboru a podílela se přímo na přípravě a realizace mnohých aktivit, jedné se účastnili i zástupci partnerských měst

11. Věci veřejné více na očích veřejnosti – splněno 3/3

splněno 3 ✅
 • ✅ Budeme usilovat o projednání všech důležitých projektů s veřejností
  • iniciovali jsme projednání koncepce regenerace zeleně s občany Slezského Předměstí, jednali jsme se zástupci KMS a spolků ohledně některých projektů
 • ✅ Zveřejňovat výsledky grantového řízení, výběrových řízení, smlouvy
  • bylo zavedeno v souladu s platnou legislativou
 • ✅ Stojíme o mezinárodní spolupráci v různých oblastech a aktivní spolupráci s partnerskými městy
  • aktivně jsme iniciovali a podporovali celou řadu aktivit v rámci mezinárodní spolupráce, konkrétní aktivity s partnerskými městy, zejména s Banskou Bystricí, Giessenem. Wroclaví, Walbrzychem, zahájení spolupráce se Székésfehérvárem, Anna Maclová (Koalice pro Hradec) navštívila několik partnerských měst
Připojte se