fbpx

Hradec pro všechny
Všichni pro hradec

Jsme uskupení zástupců za KDU-ČSL a Nestraníky. Naším cílem je společně s Vámi usilovat o to, aby Hradec Králové byl i nadále městem přátelským rodině s výbornými podmínkami pro život, aby dostál své pověsti salonu republiky.

Aktuality

Sociální služby na míru
14. března 2019

Síť sociálních služeb se v Hradci Králové plánuje dle skutečných potřeb lidí zde žijících. Proces komunitního plánu byl odstartován v roce 2004. Březnové zastupitelstvo schválilo již 6. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové na období 2019 – 2021. Hradec Králové v minulosti dvakrát, i díky výraznému rozvoji sociálních a navazujících služeb, vyhrál …

Co potřebují a uvítají naši senioři
24. ledna 2019

Přijali jsme pozvání Ing. Marcela Krause, předsedy městské organizace Senioři ČR, a dnes jsme s Hankou Šimáčkovu zavítali na schůzku. Reagoval na naše přání k Vánocům, ve kterém jsme vyjádřili, že se těšíme na spolupráci. Vzal nás za slovo. Předmětem jeho zájmu byly některé body z volebního programu naší Koalice pro Hradec, a to zejména …

17. ledna 2019

Nečekanou diskusi na 4. jednání zastupitelstva města Hradec Králové vyvolal návrh odpovědi náměstka Martina Hanouska na žádost Komise místní samosprávy (dále jen KMS) Roudnička. Ta prostřednictvím předsedy pana Vaňury požádala o zastavení prodeje tamního městského pozemku Královéhradeckému kraji pro výstavbu Domova pro osoby se zdravotním postižením, přičemž sama před lety o zablokování pozemku pro sociální …

16. ledna 2019

Sjednotit pod jeden výbor pro koncepční rozvoj města, územní plán a investice není praktické a tato široká komise nemusí mít kapacitu zabývat se majetkem a rozvojem bydlení, podobně jako investicemi. Město by mělo mít orgán, který by se zabýval jednak nakládáním s majetkem, jednak investicemi včetně různých dotačních programů a rozvojem dostupného bydlení. Navrhli jsme zřízení …

15. ledna 2019

Připomínky a návrhy k 4. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 15. ledna 2019. 4. Výbor pro územní plánování, rozvoj a investice města V návrhu nejsou oproti deklaracím nezávislé (mimohradecké) architektonické kapacity. Obáváme se, že rozsah práce výboru je příliš široký. Měl by se zaměřit na územní plánování a koncepční architektonický rozvoj města. Proto navrhujeme …

Více aktualit

Naši kandidáti

Volební program 2018-22

Budeme společně s Vámi usilovat o to, aby Hradec Králové byl i nadále městem přátelským rodině a městem s výbornými podmínkami pro život, aby dostál své pověsti salonu republiky. Výsledky volebního programu 2014 – 18:  ✅ 33 splněno, 🕒 17 probíhá, ❌ 7 nesplněno. 👉 Více zde.

1. Město přátelské rodině

 • Zajistíme dostatek míst ve všestranně vybavených jeslích a mateřských školách.
 • Podpoříme činnost mateřských a rodinných center a dalších alternativ práce s dětmi a celou rodinou.
 • Podpoříme navýšení kapacity školních družin a prodloužení jejich provozní doby.
 • Podpoříme občanské aktivity podporující komunitní život, soudržnost rodin a mezigenerační soužití.

2. Výborné podmínky pro život

 • Budeme usilovat o dostatek dostupných městských bytů – zejména startovacích a nízkonákladových malometrážních, zpracujeme bytovou koncepci města.
 • Vytvoříme systém výstavby parkovacích domů jako součást koncepce parkování na celém území města.
 • Podpoříme rozvoj maloobchodní sítě včetně alternativních forem směny zboží.
 • Budeme chránit životní prostředí s důrazem na zachování dostatku zeleně, třídění odpadu a zvelebení okrajových částí města.

3. Nikdo nesmí zůstat sám

 • Pro zajištění lepší dostupnosti sociálních služeb budeme prosazovat:
  • navýšení kapacity chráněného a podporovaného bydlení a vznik sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením,
  • dobudování centra duševního zdraví na území Hradce Králové,
  • navýšení kapacity denních stacionářů pro seniory,
  • výstavbu kamenného hospice v Hradci Králové a podporu domácí hospicové péče.
 • Vybudujeme v Kuklenách bydlení pro seniory typu Harmonie.
 • V Honkově ulici vybudujeme zařízení pro odlehčovací službu pro krátkodobý pobyt nemocného, o kterého dlouhodobě pečuje rodina.
 • Budeme podporovat aktivity zaměřené na pozitivní, aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační sdílení.
 • Podpoříme aktivity zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a činnosti vedoucí k aktivní účasti těchto lidí na životě našeho města.

4. Rozvoj města s tradicí

 • Budeme usilovat o ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně s vybudováním dalších ploch zejména u nových investic, prověříme výhody založení městského urbanistického střediska v čele s hlavním architektem.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění a nastavit úspornou optimální světelnost na celém území města.
 • Budeme usilovat o ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně s vybudováním dalších ploch zejména u nových investic, prověříme výhody založení městského urbanistického střediska v čele s hlavním architektem.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění a nastavit úspornou optimální světelnost na celém území města.
 • Budeme pokračovat v proměnách města realizací investičních akcí:
  • třída Edvarda Beneše – dokončení rekonstrukce – jedna z hlavních priorit
  • areál Gayerových a Vrbenského kasáren – úprava nového veřejného prostoru
  • Gočárova třída – navrácení zeleně, krátkodobá parkovací místa
  • oblast bývalé koželužny v Kuklenách
  • nábřeží Orlice od Moravského mostu po lávku – vznik bezpečné trasy
  • rekonstrukce Severních teras a Žižkových sadů
 • Preferujeme architektonické soutěže pro významné projekty.
 • Zaměříme se na zkvalitnění projektového řízení, zejména investičních projektů.

5. Vše pro bezpečný život ve městě

 • Budeme dbát o podmínky pro bezpečnou dopravu ve městě.
 • Podpoříme vznik dalších bezpečných přechodů pro pěší a na sebe navazujících cyklistických tras.
 • Podpoříme programy prevence kriminality na školách a vzdělávací akce pro seniory i širokou veřejnost včetně posílení mediální gramotnosti na rozpoznávání poplašných zpráv a dezinformací.
 • Podpoříme modernizaci a rozšíření kamerového systému o další riziková místa tam, kde je to nezbytně nutné a potřebné.
 • Budeme usilovat o vymýcení hazardu a poskytování nestandardních finančních půjček na území města.
 • Vytvoříme bezpečnostní informační systém oznamující občanům neočekávané situace (dopravní nehody, požáry, záplavy, kriminální činy).

6. Dětem moderní školy, studentům podmínky pro rozvoj

 • Budeme pokračovat v modernizaci škol v majetku města.
 • Podpoříme zavádění inovací v rámci vzdělávání na území města, vytvoříme podmínky pro vznik diskusní platformy na téma výchovy a vzdělávání.
 • Podpoříme rozvoj polytechnického vzdělávání od nejmladších dětí.
 • Podpoříme rozvoj uměleckého školství, zavedeme Akademii umění pro seniory.
 • Budeme podporovat spolupráci a rozvoj středních a vysokých škol, dostavbu vysokoškolských kampusů, vybudování studentského klubu a sportovišť.

7. Město dobře dostupné všem

 • Vytvoříme podmínky pro stabilitu Dopravního podniku města Hradec Králové a budeme pokračovat v modernizaci MHD.
 • Urychlíme průjezdnost městem zavedením inteligentního dopravního systému, podpoříme opatření pro vyvedení tranzitní dopravy.
 • Budeme pokračovat v monitorování a odstraňování bariér v dopravě, a to včetně zastávek MHD.
 • Podporujeme rozvoj cyklistické dopravy včetně bezpečného parkování kol a sdílení dopravních prostředků – kol, koloběžek.

8. Město bez dluhů

 • Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, efektivní správu majetku, včetně včasné a kvalitní údržby a opravy, dále budeme předcházet zadlužování města a úvěr využívat pouze za velmi výhodných podmínek a v opodstatněných případech.
 • Prosadíme formy odpovědného zadávání veřejných zakázek.
 • Udržíme přímou účast či zásadní vliv města v organizacích zajišťujících veřejné služby (odpady, veřejné osvětlení, údržba komunikací, distribuce tepla aj.).
 • Efektivně, moudře a s rozvahou chceme využívat fondy EU, norské fondy a další vnější zdroje financování projektů města.

9. Podmínky pro sportování, kulturu a volný čas – cesta ke zdraví a dobrému životu

 • Budeme usilovat o statut Evropského města kultury
 • Udržíme vysokou úroveň a širokou nabídku kulturních služeb městem zřízených nebo založených kulturních organizací
 • Budeme nadále podporovat kulturní a sportovní organizace a občanské aktivity zaměřené na sportování dostupné všem, zdravý životní styl a alternativní formy kultury
 • Podpoříme spolkovou činnost a vznik spolkového domu v Hradci Králové.
 • Budeme usilovat o prodej fotbalového a hokejového klubu.
 • Prověříme vznik dalších rekreačních prostor krajiny např. na levém břehu Labe.
 • Podpoříme zřízení herních vodních prvků ve městě.
 • Prověříme možnost propojení města na Labskou vodní cestu pro rekreační plavbu.
 • Podpoříme Mistrovství světa v karate v Hradci Králové v roce 2019.

10. Památky a tradice – zdroj naší identity a zájmu turistů

 • Zdůrazníme starobylé založení a význam města ve středověku, budeme usilovat o sochu symbolizující založení středověkého věnného královského města
 • Budeme usilovat o co nejrychlejší rekonstrukci Velkého náměstí.
 • Připravíme podmínky pro zřízení návštěvnického a dokumentačního centra moderní architektury a urbanismu Hradce Králové v objektu mateřské školy arch. J. Gočára.
 • Podpoříme projekty prezentující naše kulturní dědictví, tradice, významná výročí a osobnosti města.
 • Budeme aktivně pokračovat v rozvoji mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu.

11. Věci veřejné více na očích veřejnosti

 • Budeme usilovat o projednání všech důležitých projektů s veřejností.
 • Zvýšíme povědomí o práci komisí místní samosprávy a možnostech zapojení občanů, zavedeme jednotný informační portál KMS
 • Zkvalitníme informovanost občanů např. zavedením systému automatických upozornění na vybrané oblasti života města, záměry prodejů nemovitostí, statistického vyhodnocování hlasování zastupitelů apod.
 • Budeme brojit proti zásahům státu vydávanými právními předpisy do svobodného výkonu samosprávy.
Připojte se